SKEET

www.skeetalmere.nl

KVK: 88923452

BTW: NL864824166B01

IBAN:

Algemene voorwaarden

SKEET

Iedere deelnemer maakt ons blij! Wij doen ons best om duidelijke afspraken te formuleren en u vooraf volledig te informeren. Dit met als doel om een prettige overeenkomst te garanderen. Elke deelnemer is verplicht om tijdens de inschrijving van het lidmaatschap akoord te gaan om onze algemene voorwaarden welke hieronder staan omschreven.

Door u in te schrijven voor lessen of activiteiten via onze website, het inschrijven en ondertekenen via ons inschrijfformulier of het schriftelijk bevestigen van het lidmaatschap gaat u een overeenkomst aan met SKEET. Als deelnemers jonger zijn dan 18 jaar geven ouders, wettelijke vertegenwoordigers of voogden toestemming voor het aangaan van deze overeenkomst en zijn zij volledig verantwoordelijk voor het aangaan en nakomen van deze overeenkomst.

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst.

1. Veiligheid, verzekeringen en risico's

 1. De deelnemer moet altijd de instructies en voorschriften van alle begeleiders, medewerkers en vrijwilligers van SKEET opvolgen. Het niet opvolgen van instructies en voorschriften kan leiden tot gevaarlijke situaties, voor de deelnemer zelf maar ook voor andere deelnemers.
 2. Het leren van Stuntsteppen en Skateboarden gaat met vallen en opstaan en daarom is deelname aan de activateiten bij SKEET altijd op eigen risico. De deelnemer is zich bewust van de risico's die gepaard gaan bij het uitoefenen van skateboarden en stuntsteppen. De deelnemer accepteert deze risico's, zoals (maar niet beperkt tot) lichamelijk letsel. Deze risico's kunnen zich uiten voorafgaand, tijdens en na afloop van de lessen en activiteiten van SKEET en kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de deelnemer.
 3. De deelnemer neemt deel aan de activiteiten onder eigen risico en begrijpt dat er lichamelijk letsel kan voortkomen tijdens of rondom de activiteiten van SKEET.
 4. Bij (langdurig) lichamelijk letsel ontstaan tijdens of rondom de activiteiten georganiseerd door SKEET kan SKEET maximaal aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van SKEET voor het desbetreffende geval wanneer de betrokkene kan aantonen dat SKEET in ernstige mate in strijd is met de gestelde veiligheidsmaatregelen door SKEET.
 5. SKEET verplicht de deelnemer te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering en ziektekostenverzekering. Deze verzekeringen zijn verplicht om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van SKEET. SKEET raadt tevens een (tand)ongevallenverzekering aan, maar dit is niet verplicht.
 6. Indien een deelnemer tijdens lessen en/of activiteiten gewond raakt door toedoen van een andere deelnemer of derden welke gebruik maakt van de faciliteiten, worden eventuele kosten voortkomend uit schade of letsel verhaald bij de veroorzaker van het incident. Mede om deze reden is een aansprakelijkheidsverzekering voor deelname aan de activiteiten van SKEET (zoals omschreven in paragraaf 1.5) verplicht.
 7. Deelnemer draagt eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar bezittingen tijdens of rondom de lessen en activiteiten.


2. Aansprakelijkheid & Gevolgschade

 1. De deelnemer is zich bewust van de risico's van de activiteiten die SKEET organiseert en bereidt zich hierop voor door de veiligheidsvoorschriften van SKEET op te volgen. Het bijwonen van de activiteiten en lessen welke SKEET organiseert is geheel op eigen risico. SKEET is niet aansprakelijk voor diefstal of andere schade welke plaatsvindt tijdens of rondom de lessen, activiteiten en andere werkzaamheden van SKEET. Bij (langdurig) lichamelijk letsel ontstaan tijdens of rondom de activiteiten georganiseerd door SKEET kan SKEET maximaal aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van SKEET voor het desbetreffende geval wanneer de betrokkene kan aantonen dat SKEET in ernstige mate in strijd is met de gestelde veiligheidsmaatregelen door SKEET.
 2. SKEET is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het bijwonen van lessen en activiteiten.
 3. Wanneer aanwijzingen van medewerkers van SKEET, de veiligheidsvoorschriften en veiligheidsregels van SKEET niet worden opgevolgd, beschouwt SKEET de betreffende deelnemer als geen onderdeel van de les/activiteit. SKEET is daarmee niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de betrokkene van veiligheidsvoorschriften.
 4. De aansprakelijkheid van SKEET en haar medewerkers in het geval van gebreken ter zake van de dienstverlening is beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het inschrijfgeld van de desbetreffende activiteit.
 5. SKEET is niet aansprakelijk voor diensten die door een andere rechtspersoon worden geleverd. Wanneer de uitvoering van een overeenkomst de activiteiten van een derde rechtspersoon met zich meebrengt, is SKEET niet aansprakelijk voor fouten die door de betreffende rechtspersoon worden gemaakt.
 6. De aansprakelijkheid van SKEET en haar medewerkers, voor bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) lichamelijk letsel en daarmee samenhangende gevolgschade is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekeraar van SKEET wordt uitbetaald. Er zijn enkele beperkingen, namelijk:
 7. Door welke oorzaak ook ontstane gederfde winst, bedrijfsschade en gevolgschade. Deze schades worden nooit vergoed en vallen buiten de aansprakelijkheid van SKEET. De betrokkene kan zich zelf tegen dergelijke schade verzekeren.
 8. Schade aan middelen en roerende en onroerende zaken welke tijdens of rondom de lessen en activiteiten ontstaat.


3. Inschrijving en opzegging

 1. De betaling van aanmeldkosten en maandelijkse lidmaatschapkosten na de inschrijving/bevestiging geschiedt via maandelijkse automatische incasso of voor de periode waarin de activiteit plaatsvindt in het geval van betaling per seizoen. Door inschrijving/ bevestiging wordt de deelnemer verplicht het termijnbedrag voor de desbetreffende activiteit maandelijks te voldoen of eenmalig voor een heel seizoen te voldoen. De eenmalige inschrijfkosten zijn €30,-. Wij streven ernaar iedere deelnemer een vast moment in de week toe te kennen waarop hij of zij les krijgt.
 2. Voorafgaand aan het lidmaadschap vindt een proefles plaats, welke kosteloos wordt aangeboden door SKEET.
 3. De leerling heeft 30 dagen bedenktijd vanaf het moment van inschrijving om zich uit te schrijven voor het betreffende seizoen. Een seizoen loopt van maart tot en met oktober.
 4. Wanneer een leerling ervoor kiest binnen de bedenktijd op te zeggen en dus gebruik te maken van de bedenktijd, wordt er 1 maand lesgeld in rekening gebracht.
 5. Een eventuele opzegging na de bedenktijd van 30 dagen in paragraaf 3.3 is niet mogelijk voor het betreffende seizoen. Dit betekent dat de maandelijkse incasso doorloopt tot het einde van het seizoen of dat er geen restitutie plaatsvindt in het geval van eenmalige betaling voor het gehele seizoen. In alle gevallen dient per e-mail te worden opgezegd. Wanneer opzegging niet tijdig of niet schriftelijk is gebeurd, heeft SKEET het recht het periodieke bedrag voor de desbetreffende activiteit bij de deelnemer in rekening te brengen. Wanneer er voor een volledig seizoen is betaald, worden de resterende lessen van het betreffende seizoen niet terugbetaald.
 6. Activiteiten die uitvallen wegens ziekte van de begeleiders, onveilige omstandigheden in verband met het weer zoals een natte skatebaan, of om andere redenen die buiten de deelnemer/opdrachtgever liggen, worden zoveel mogelijk vervangen. Hiervoor worden ieder seizoen minimaal 3 weken ingepland door SKEET, zodat er minimaal 3 uitgevallen lessen worden ingehaald.
 7. Wanneer er meer dan 3 lessen tijdens het seizoen uitvallen in verband met het weer of in het geval van ziekte van de deelnemer, valt dit onder het risico van de deelnemer.
 8. Als een deelnemer de instructies van de begeleiders, medewerks en vrijwilligers van SKEET niet of onvoldoende opvolgt of andere gevaarlijke situaties veroorzaakt, kan SKEET de deelnemer uitsluiten van deelname van de activiteit zonder dat enige restitutie plaatsvindt.
 9. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk. Het is enkel mogelijk binnen de bedenktijd, omschreven in paragraaf 3.3, te beëindigen. Wanneer de deelnemer na de bedenktijd opzegt, geldt de opzegging voor het opvolgende seizoen in het opvolgende kalenderjaar. Slechts in gevallen van langdurige ziekte of blessure van de deelnemer, waarbij een doktersverklaring aan SKEET wordt verstrekt, kan hiervan worden afgeweken. Een en ander steeds ter beoordeling van SKEET. Verzoeken om terugbetaling worden schriftelijk gedaan en moeten worden gericht aan SKEET. In het geval van eenmalige betaling voor een heel seizoen is terugbetaling voor het betreffende seizoen niet mogelijk.
 10. In het geval van een aanvraag voor een verjaardagsfeest, een clinic of andere groepsactiviteit is de aanvrager verplicht deze Algemene Voorwaarden aan alle deelnemers te verstrekken en gaat de aanvrager akkoord met deze Algemene Voorwaarden names alle deelnemers. De aanvrager heeft deze voorwaarden ook voorgelegd aan de verantwoordelijke ouders/verzorgers en hen gewezen op de risico's van de activiteit.
 11. Bij de aanvraag van een activiteit of evenement betaalt de aanvrager voor het aantal deelnemers dat is opgegeven op het aanvraagformulier van de activiteit. Wanneer er meer deelnemers aanwezig zijn worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. In het geval van minder deelnemers dan opgegeven op het aanvraagformulier, worden de kosten in rekening gebracht voor het aantal deelnemers, zoals aangegeven op het aanvraagformulier. Als er wijzigingen zijn in het aantal deelnemers dient u ons hierover uiterlijk 48 uur voor aanvang van de activiteit van op de hoogte te stellen. Wij kunnen dan nog kosteloos wijzigingen aanbrengen voor u. Binnen 48 uur voor aanvang van de activiteit is dit niet meer mogelijk.
 12. Het annuleren van een privéles of verjaardagsfeest kan kosteloos tot maximaal 48 uur van tevoren. In het geval waarbij de aanvrager binnen 48 uur voor de activiteit annuleert, worden er kosten in rekening gebracht. Voor een priveles is dit €45. Voor een verjaardagfeest is dit €85.
 13. SKEET behoudt zich het recht een activiteit te annuleren wanneer spraken is van te weinig deelnemers. Per activiteit zal aangegeven worden wat het minimumaantal deelnemers is van de desbetreffende activiteit. Voor de reguliere lessen geldt een minimum van 7 deelnemers per groep.
 14. Wanneer SKEET genoodzaakt is een activiteit te annuleren vanwege te kleine groepen en/of te weinig deelnemers zal SKEET geen kosten in rekening brengen voor de activiteit. Uitgesloten van deze regeling zijn annuleringen van lessen in verband met slechte of onveilige omstandigheden. Hiervoor worden de omschreven inhaallessen georganiseerd zoals omschreven in 4.4.
 15. Deelnemers worden per niveau ingedeeld. Tijdens de proeflessen wordt bepaald wat het niveau is van de deelnemer. Dit wordt altijd bepaald door SKEET.
 16. SKEET hanteert een maximale groepsgrootte van 12 deelnemers per les en een minimale groepsgrootte van 8 deelnemers per les. Hierbij streven wij ernaar 1 coach en daarnaast een hulpcoach in te zetten bij iedere les. Bij eenmalige activiteiten wordt op maat bepaald wat het juiste aantal begeleiders is.
 17. Wanneer er geen beschikbaarheid is in verband met volle lessen biedt SKEET de mogelijkheid om in te schrijven op wachtlijsten. SKEET neemt contact op zodra er weer beschikbaarheid is.


4. Offertes en activiteiten

 1. SKEET offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand vanaf de datum op de offerte.
 2. Er geldt een annuleringstermijn van 14 dagen op goedgekeurde opdrachten/offertes, vanaf het moment dat de opdracht/offerte is goedgekeurd.
 3. SKEET Almere heeft het recht activiteiten te annuleren met het oog op veiligheid en het vermijden van onnodige risico's. SKEET en haar coaches/medewerkers beslissen of de weersomstandigheden een les of activiteit toelaten in verband met de veiligheid van de deelnemers.
 4. SKEET plant ieder seizoen 3 inhaallessen in voor lessen welke zijn uitgevallen door weersomstandigheden. Mochten activiteiten niet door kunnen gaan door slechte weersomstandigheden dan is dit risico voor de deelnemer, met uitzondering van de eerste 3 lessen die om deze reden uitvallen. De betaalverplichting naar SKEET blijft bestaan.

 

5. Voorwaarden rondom betalingen

 1. Betaling vinden plaats via automatische incasso of via eenmalige overschrijving met factuurnummer vermelding in het geval van eenmalig betaling voor een geheel seizoen.
 2. SKEET hanteert een betaaltermijn van 14 dagen. In het geval van maandelijkse betaling wordt het bedrag rond de eerste van de maand afgeschreven voor de betreffende maand. Als voorbeeld wordt er rond 1 mei afgeschreven voor de maand mei. Vanaf dit moment geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. Indien het openstaande bedrag niet op de uiterlijke betaaldatum is voldaan, is SKEET gerechtigd de deelnemer uit te schrijven. Voorafgaand aan uitschrijving als gevolg van achterstallige betalingen zal SKEET een herinnering sturen.

 

6. Gezondheid van de deelnemer

 1. De deelnemer en/of verantwoordelijke ouder/voogd in het geval van een minderjarige deelnemer, verklaart tijdens de inschrijving van het lidmaadschap en voor aanvang van de les of activiteit fysiek en mentaal in staat te zijn om te kunnen deelnemen aan de activiteit. De deelnemer verklaart in staat te zijn om op verantwoorde wijze action sports zoals skateboarden en stuntsteppen te kunnen beoefenen.
 2. In het geval van partijtjes en groepsactiviteiten verklaart de aanvrager bijzonderheden rondom de gezondheid van individuele deelnemers van de aangemelde groep te melden bij SKEET tijdens de aanvraag en voorafgaand aan de activiteit. Hiertoe is de aanvrager verplicht en wanneer achteraf blijft dat de aanvrager niet heeft voldaan aan deze verplichting, kan de aanvrager aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade/letsel als gevolg van het niet niet voldoen aan deze verplichting.
 3. SKEET behoudt zich het recht deelnemer(s) / aanvrager(s) te weigeren voor activiteiten als zij hiertoe niet in staat zijn naar beoordeling van de medewerkers van SKEET. SKEET zal elke aanvraag individueel behandelen.


7. Orde en instructievoorschriften

 1. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelente gebruikenen/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld.
 2. Deelnemers dienen zich te houden aan de door SKEET, dan wel haar medewerkers, gegeven instructies en vastgestelde regelementen ten aanzien van noodzakelijke beschermende kleding (zie paragraaf 8.2), gedrag en orde. Bij overtreding gaat SKEET in gesprek met de deelnemer en/of verantwoordelijke volwassene. Bij overtreding is SKEET gerechtigd toegang tot de lessen en activiteiten te ontzeggen en/of het abonnement te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld.
 3. SKEET behoudt zich het recht deelnemers die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, gedurende of na de activiteiten) te verwijderen uit de activiteit zonder dat enig recht op restitutie ontstaat met betrekking tot de betaling van de betreffende activiteit.

 

8. Verplichte beschermende kleding

 1. Er zijn risico's verbonden aan het uitoefenen van skateboarden en stuntsteppen. SKEET gaat verantwoord om met deze risico's en daarom is beschermende kleding verplicht in de meeste gevallen.
 2. Tot een leeftijd van 15 jaar is het dragen van een helm, kniebeschermers en elleboogbeschermers verplicht tijdens het volgen van lessen en activiteiten van SKEET. Naast eerdergenoemde beschermende kleding is het bij skateboarden tevens verplicht om polsbeschermers tijdens de lessen te dragen.
 3. In de action sports cultuur zien wij dat sommige beoefeners ervoor kiezen geen beschermende kleding te dragen. Rekeninghoudend met deze cultuur kan de deelnemer vanaf een leeftijd van 15 jaar ervan afzien beschermende kleding te dragen ondanks het dringende advies van SKEET om beschermende kleding te dragen tijdens de lessen en activiteiten, zoals omschreven in artikel 8.2. Afzien van het advies van SKEET kan alleen met schriftelijke toestemming van een volwassene en/of de ouder/voogd van de betreffende deelnemer. Het afzien van beschermende kleding kan nooit telefonisch of mondeling worden goedgekeurd en vindt altijd schriftelijk plaats.
 4. Als je ervoor kiest om geen beschermende kleding te dragen tijdens een begeleide activiteit of lessen van SKEET kun je in geen geval aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering van SKEET. Bij groepsactiviteiten en partijtjes is beschermende kleding ongeacht de leeftijd altijd verplicht.


Privacy policy SKEET

SKEET respecteert de privacy van haar deelnemers maar wij hebben jouw persoonlijke gegevens ook nodig om je van onze diensten te kunnen voorzien. In dit artikel wordt omschreven welke persoonlijke gegevens wij gebruiken, opslaan en verwerken. Deze omschrijving is van toepassing op de diensten die SKEET biedt inclusief de website en inschrijvingen.


 1. Wanneer je jonger bent dan 18 jaar is toestemming van een ouder of voogd vereist om gebruik te kunnen maken van de diensten van SKEET.
 2. SKEET verwerkt persoonsgegevens. Hiermee doelen wij op informatie welke de deelnemer als persoon identificeren. Deze definitie is in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.
 3. SKEET bewaart op verschillende momenten persoonsgegevens. Dit gebeurt bij het bezoek van de website, tijdens en na inschrijvingen voor lidmaadschap, bij de aanvraag en levering van activiteiten zoals lessen en evenementen of in algemene zin contact met ons opneemt. SKEET verwerkt op deze momenten persoonsgegevens en vragen hiervoor toestemming door akkoord te gaan met deze privacy policy. De persoonsgegevens zijn tevens noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, les of activiteit. Wanneer een deelnemer of aanvrager niet akkoord gaat met deze privacy policy, kan SKEET de gevraagde diensten niet leveren. SKEET verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer dit wettelijk noodzakelijk is.
 4. SKEET verzamelt de volgende persoonsgegevens voor de uitvoering van diensten; NAW-gegevens, leeftijd en geboortedatum, geslacht, ouder/voogd en/of verantwoordelijke volwassene, telefoonnummer, e-mailadres, vaardigheden van de betreffende sport.
 5. Naast artikel 4 in de Privacy Policy kunnen wij je vragen een vragenlijst in te vullen voor algemeen marktonderzoek. In dergelijke vallen benoemt SKEET altijd expliciet dat het marktonderzoek betreft en kan je ervoor kiezen hieraan niet deel te nemen. Tevens kunnen de genoemde persoonsgegevens in artikel 4 van de Privacy Policy gebruikt worden wanneer de deelnemer participeert bij prijsvragen.
 6. SKEET zal in de toekomst gebruik maken van nieuwsbrieven. De nieuwsbrief wordt alleen verstuurd naar deelnemers die hier actief om vragen of bij de inschrijving hebben aangegeven hiermee akkoord te gaan.
 7. Voor inschrijvingen voor lessen en de aanvraag van evenementen of andere activiteiten verwerken wij de persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 4 van deze privacy policy.
 8. De bewaartermijn van persoonsgegevens is nooit langer dan noodzakelijk. Wanneer je 1 jaar lang geen gebruik maakt van onze diensten verwijderen wij alle persoonsgegevens van de betreffende ex-deelnemer/afnemer.
 9. Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met werknemers van SKEET en/of opdrachtnemers voor de uitvoering van diensten. Het delen van deze gegevens wordt zo veel mogelijk beperkt en binnen SKEET behouden.
 10. De deelnemer is altijd gerechtigd inzage te vragen of een kopie op te vragen van de persoonsgegevens van de betreffende deelnemer. Tevens de deelnemer SKEET verzoeken persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Een deelnemer kan in het verleden gegeven toestemming aan SKEET voor de verwerking van persoonsgegevens op ieder moment intrekken. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoering van afgenomen diensten bij SKEET. Een verzoek voor het corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens kan naar info@skeetalmere.nl